بورسیه ها و کمک های مالی

صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / بورسیه ها و کمک های مالی

بورسیه ها و کمک های مالی

هدف از این کمک هزینه تحصیلی مساعدت به هر دانش آموز واجد شرایط است که به طور کامل برای سال تحصیلی ۲۰۱۷ در پوهنتون نانونت ثبت نام کرده و نیازبه همکاری مالی دارد . کمک هزینه تحصیلی برای سمسترهای بهاری و خزانی قابل دسترس می باشد. بر اساس ماهیت نیازهای محصلان ، برای برخی از آنان درتخصیص بودیجه بورسیه ها و کمک های مالی حق تقدم داده خواهد شد.

دفتر بورسیه ها و کمک های مالی نانونت کمک های درنظرگرفته شده را برای آن عده محصلانی که واجد شرایط بوده و معیارات استفاده از این کمک ها را دارا می باشند پیشکش می کند. پوهنتون نانونت کمک های مالی را در قالب کمک هزینه تحصیلی، بورسیه و مساعد ساختن کارآموزی عملی مهیا می سازد. دفتر بورسیه و کمک های مالی درخواست هارا در آغاز هرسمستر به دست می آورند. روند اخذ درخواست ها برای مدت یک ماه از شروع سمستر برای محصلان موجود و جدیدالشمولان باز می باشد. سالانه برای محصلان موجود و جدیدالشمول در مجموع بیست میلیون افغانی اختصاص داده می شود.

روند کاری طوری است که برای محصلان موجود و جدیدالشمول فورم درخواست کمک هزینه تحصیلی باید خانه پری گردد. برای محصلان موجود ،‌ دفتر بورسیه ها و کمک های مالی پوهنتون نانونت تغییرات برای واجد شرایط بودن محصل را مرور نموده تصمیم اتخاذ می نماید. اگر شرایط محصلان موجود بازهم با معیارات پوهنتون نانونت برای ارایه کمک های درنظرگرقته شده ، مطابقت داشته باشد، کمک ها برای شان ادامه می یابد درغیر آن امکان دارد محدود یا قطع شود. محصلان جدید الشمول بعد از تسلیم دهی درخواست برای مصاحبه فراخوانده می شوند تا واجد شرایط بودن شان از نزدیک مورد ارزیابی قرارگیرد.

اسناد محصلان برای تصمیم گیری نهایی به کمیته بورسیه و کمک های مالی پوهنتون نانونت راجع می گردد و دفتر بورسیه ها و کمک های مالی پس از تصمیم کمیته، اجراات لازم را به عمل می آورد. شما می توانید فورم درخواست برای کمک های مالی را از دفتر بورسیه ها و کمک های مالی پوهنتون نانونت واقع جاده سوم عقرب به دست آرید و پس از خانه پری آنرا به همان دفتر تسلیم دهید.


13