شبکه فارغان

صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / روابط با فارغان و جندر / شبکه فارغان

پوهنتون نانونت همواره تلاش خواهد کرد که دست‌آوردها، تجربه‌ها و موفقیت‌های فارغان را با محصلان موجود شریک سازد تا زمینه‌ ساز این شود که فارغان الگوی خوبی برای محصلان برحال باشند. حضور و اشتراک فارغان در فعالیت‌های پوهنتون باعث می‌شود تا محصلان از آنها انگیزه بگیرند و از چگونگی موفقیت شان در عرصه‌های مختلف زندگی فردی، اجتماعی و مسلکی آگاهی یابند. فارغان با اشتراک در انجمن فارغ التحصیلان می‌توانند توام با نگاه به گذشته، گام های استوار برای آینده نیز بردارند و در تقویت انجمن فارغان نقش برجسته ای داشته باشند.

فعالیت های عمده این شبکه:

  • تامین ارتباط دوبارۀ فارغان با پوهنتون.
  • ترویج فضای همبستگی و یکپارچگی میان محصلان و فارغان.
  • فراهم‌سازی زمینۀ ارتباط میان فارغان و محصلان برحال.
  • اگاهی‌دهی در مورد دست‌آوردها و فعالیت‌های فارغان.
  • تقویت نقش فارغان در تمامی فعالیت‌های پوهنتون.
  • و ایجاد تفاوت و دگرگونی مثبت در زندگی محصلان برحال.

13