صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / خدمات کاریابی

خدمات کاریابی

دفتر کاریابی پوهنتون نانونت از طریق خدمات و برنامه های خاص با راه اندازی کارگاه های آموزشی و برنامه های انکشافی به محصلان و فارغ التحصیلان کمک می کند تا به اهداف شغلی شان دست یابند.

نانونت اینجاست تا برای رسیدن به موفقیت شخصی و کاری شما کمک تان کند.

کارمندان مجرب این بخش برای آن عده فارغانی که می خواهند عملا شامل کار شوند زمینه های آموزشی را درمورد اینکه چگونه پست های خالی را دریافت کنند و مطابق آن چگونه CV خود را تهیه و مصاحبه نمایند، آماده می سازند که این همکاری و آموزش ،‌ فارغان نانونت را کمک می کند تا بتوانند به زودترین فرصت اشغال وظیفه نمایند.

ما با ارایه خدمات زیرین به محصلان و فارغ التحصیلان خود متعهد می باشیم :

  • تامین ارتباط محصلان و فارغ التحصیلان از طریق راه اندازی برنامه های آموزشی و ایجاد فرصت های کاری
  • فراهم کردن فرصت به محصلان و فارغ التحصیلان برای اشتراک در برنامه های کاری و کارآموزی ، ظرفیت سازی و فعالیت های اجتماعی.
  • ارایه مشاوره های مرتبط به حرفه ، مهارت نوشتن ، ارایه سمینارها و راه اندازی برنامه ها برای آماده سازی محصلان برای رشد دوامدار کار.

لطفا با دفتر خدمات کاریابی نانونت تماس بگیرید تا از برنامه ها وفرصت های جدید آگاه شوید.


13